Společnost: INFOKRASA AESTHETICS  s.r.o.
IČO: 11971461
se sídlem: Pařížská 66/13, 110 00, Praha 1 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl 357242 C, Městský soud v Praze

e-mail: info@infokrasa-aesthetics.cz 
telefon:+420 222 310 880 

(dále jen „společnost“ nebo „prodávající“) 

pro prodej prostřednictvím kosmetických, dermatologických a jiných prostředků webového portálu: https://infokrasa-aesthetics.cz/

1.  Všeobecná ustanovení

  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012, občanský zákoník) stanovují pravidla pro nákup prostřednictvím webového portálu společnosti a upřesňují základní práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. 
  2. Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují pouze na spotřebitele, tj. osoby, které vůči společnosti vystupují mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. 
  3. Kupující zasláním objednávky současně stvrzuje, že se seznámil s obsahem těchto všeobecných obchodních podmínek a pravidel užívání webového portálu společnosti a tyto všeobecné obchodní podmínky akceptuje. 

1.4.  Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

2. Základní pojmy

  1. Kupujícím je fyzická, která má v úmyslu koupit prostřednictvím webového portálu zboží.
  2. Webovým portálem se rozumí internetová platforma na bázi webu www.infokrasa-aesthetics.cz, který provozuje společnost.
  3. Registrovaným uživatelem (dále jen uživatelem) se rozumí každá fyzická osoba, která se zaregistruje na webovém portálu a vytvoří tak svůj profil.
  4. Profilem se rozumí soubor informací o registrovaném uživateli.

2.5.  Zbožím prodávaným prostřednictvím webového je zboží blíže specifikované a zobrazované na webovém portálu.

3.  Uživatelský profil  

3.1.  Při registraci prostřednictvím webového portálu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje uvedené v profilu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje v profilu jsou při objednávání zboží považovány za správné.

3.2. Společnost je oprávněna profil zrušit, a to zejména v případě, kdy kupující svůj profil déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

3.3. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití profilu třetími osobami.

4. Uzavření kupní smlouvy 

4.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém portálu obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Nabídka označená jako „akční“ platí do vyprodání zásob nebo do doby skončení takové nabídky uvedené ve webovém portálu nebo do odvolání nabídky nebo do další aktualizace nabídky.

4.2. Webové portál obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen. Ceny zboží jsou uvedeny včetně veškerých daní (DPH, clo a další poplatky). Uvedené ceny nezahrnují cenu za dopravu nebo dodání zboží. Náklady na dopravu zboží se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny na webovém portálu společnosti. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

4.3.  Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém portálu společnosti. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží, způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, informace o nákladech spojených s dodáním zboží a identifikační údaje kupujícího (dále společně jen jako „objednávka“).

4.4.  Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce, v případě rozporu je rozhodující elektronická adresa v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Toto potvrzení není samo o sobě přijetím (akceptací) objednávky ve smyslu těchto obchodních podmínek, tedy není uzavřením kupní smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak. 

4.5.  Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky.

4.6.  Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká (tj. kupní smlouva je uzavřena) doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

4.7.  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

4.8.  Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

4.9.  V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží ve webovém portálu nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek.

4.10.  Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. I závaznou objednávku lze po předchozí domluvě s prodávajícím zrušit. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po kupujícím požadována náhrada nákladů spojená s expedicí a vrácením zboží způsobených zrušením objednávky.

5.  Cena zboží a platební podmínky 

5.1.  Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

– v hotovosti při osobním odběru 

– v hotovosti na dobírku;

– bezhotovostně převodem na účet společnosti;

– bezhotovostně platební kartou,

– případně dalšími způsoby uvedenými v potvrzení o přijetí objednávky 

5.2.  Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5.3.  Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. V odůvodněných případech (např. vysoká cena objednávky) je však prodávající oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

5.4.  V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy a závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet společnosti.

5.5.  Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, není-li výslovně uveden jinak. 

5.6. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Kupující zasláním objednávku současně souhlasí se zasláním účtenky v elektronické formě na elektronickou adresu kupujícího.

6.  Odstoupení od smlouvy 

6.1.  Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

6.2.  V ostatních případech, kdy lze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na adresu sídla či email společnosti.

6.3.  V případě odstoupení se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zboží musí být prodávajícímu vráceno s původními etiketami, nepoškozené, nepoužité a v neporušeném originálním balení.

6.4.  V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal či jiným způsobem, pokud s tím kupující souhlasí a nevzniknou mu tím další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6.5.  Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.6.  Prodávající je oprávněn od kupí smlouvy odstoupit kdykoliv do doby převzetí zboží kupujícím.

6.7.  Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

7.  Přeprava a dodání zboží 

7.1.  Kupující je povinen zboží při dodání převzít. 

7.2.  V případě, že kupující zboží nepřevezme ani neodstoupí od kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami, má prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které prodávajícímu z důvodu nepřevzetí zboží kupujícím vzniknou, a dále má právo od kupní smlouvy odstoupit. 

7.3.  V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží. 

7.4.  Bezdůvodné odmítnutí zboží kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany prodávajícího ani za odstoupení od smlouvy. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě poškozeného obalu nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. 

7.5. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží (včetně nákladů za dodání), nikoli však dříve, než zboží převezme. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží, nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil. 

9.  Práva z vadného plnění 

9.1.  Práva smluvních stran z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

9.2.  Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

9.2.1.  má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží,

9.2.2.  se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

9.2.3.  je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

9.2.4.  zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

9.3.  Ustanovení uvedená v čl. 9.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

9.4.  Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady zboží do dvaceti čtyř (24) měsíců, není-li však na zboží uvedené datum spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží. Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují na adrese sídla či kontaktní adrese společnosti. Kupující je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu po zjištění nedostatku. 

9.5 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, kupující smí u těchto dárků uplatnit práva z vadného plnění pouze do 14 dnů ode dne převzetí zboží. 

10. Ochrana osobních údajů

10.1 Poskytovatel shromažďuje osobní údaje pouze v tom rozsahu, který stanovují tyto podmínky a pouze za účelem stanoveným v těchto podmínkách.

10.2 Veškeré osobní údaje uvedené uživatelem na jeho profilu poskytovatel ukládá pouze v elektronické podobě.

10.3 Uživatel prohlašuje, že souhlasí se zpracováním osobních údajů.

10.4. Souhlas udělený uživatelem ke zpracování osobních údajů může uživatel kdykoli odvolat. Musí tak však učinit písemnou formou.

10.5. Poskytovatel se zavazuje, že nebude poskytovat informace uvedené uživatelem třetím osobám.

10.5. Zpracování osobních údajů, které uživatel sdělil společnosti v souvislosti s registrací, podléhá ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Společnost je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. 

11.  Řešení sporů 

11.1.  Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy účastníků. 

11.2.  Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

12. Závěrečná ustanovení

12.1.  Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či telefonní číslo kupujícího. 

12.2.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

12.3.  Otázky výslovně neupravené těmito podmínkami se řídí platným právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.